A közös intézmények tisztviselőinek jogi képzése a dualista Osztrák-Magyar Monarchiában

Szabó Mátyás

Az 1867. évi közjogi kiegyezést Ausztria és Magyarország összességében egybehangzó módon, ám mégis el nem hanyagolható eltérésekkel foglalta az osztrák decemberi alkotmány részeként elfogadott Delegationsgesetzbe (RGBl 146/1867.) és a magyar 1867. évi XII. törvénycikkbe.

A dualista rendszerről alkotott közjogi nézetek azonban eltértek a két birodalomfélben. Míg az osztrák fél felfogása szerint a korábbi birodalom, a Gesammtmonarchie csupán visszaszorult a közös ügyek szférájába és intézményeibe, addig a magyar közjogi felfogás nem fogadott el Ausztria és Magyarország felett álló semmilyen birodalmat.

Különösen érdekes vizsgálni az államjogi és nemzetközi jogi tanulmányok fejlődését a Monarchia közös szférájának utánpótlásképző intézményeiben. A közös hivatalnokok oktatása során ugyanis az egymással ellentétes közjogi felfogások valamilyen áthidalása elkerülhetetlenné vált. Miközben a Monarchia nagyhatalmi állása megkívánta az egységes birodalmi politikát, a magyar kormányok konzekvensen törekedtek közjogi vívmányok kieszközlésére.

Előadásomban a Cs. és Kir. Konzuli Akadémia (külügyi szolgálat), illetve a katonai akadémiák közül a K.u.K. Kriegsschule és a Theresianische Militärakademie (közös hadsereg) tanterveit mutatom be. Az osztrák levéltári források alapján ismertetem az oktatott jogi kurzusokat, különös tekintettel a közjogi-államjogi tárgyakra. A vizsgált tantervek jelentősége önmagukon is túlmutat, ezeket egyfajta hivatalos felfogásként is értelmezhetjük olyan kényes kérdésekről, mint például a külügyek közössége, a közös minisztertanács jogállása, vagy az Osztrák-Magyar Monarchia és a kétbirodalomfél nemzetközi jogalanyisága.